Värt att veta

Om ansökan och handlingar

YH-antagning har inget att göra med antagning.se. Vi kan inte hämta dokument eller uppgifter från något annat system, utan du måste bifoga de filer du vill hänvisa till.

Skicka filer helst som PDF. Om du inte kan, så går det ofta bra med bildfiler, t.ex. sådan som skapas via kameran i mobiltelefonen. Försäkra dig dock om att det går att läsa allt tydligt. Om du inte har alla dina handlingar just nu, så kan du ändå lämna in din ansökan innan det stänger, men ange att du vill komplettera senare. Då har du en möjlighet att lägga till den eller de filer som du saknar, vid ett senare tillfälle. Den perioden stänger i mitten på juni (se tidsplan).

Du behöver inte skicka med intyg från arbetslivserfarenheter om du är behörig via gymnasiebetyg. Sådana meriter ökar inte din chanser. Om du däremot saknar behörighet via gymnasiebetyg och vill hänvisa till s.k. Reell kompetens, kan du behöv bifoga arbetslivsmeriter som underlag för vår bedömning (se nedan om Reell kompetens). Om du ska ansöka via reell kompetens och vill hänvisa till tidigare anställningar krävs bevis på din arbetslivserfarenhet via någon form av intyg, som är undertecknat av en arbetsgivare.

Om du har betyg från kurser på högskola/universitet eller annan YH-utbildning kan du inte tillgodoräkna det. För att bli behörig via formella betyg krävs inga betyg från andra eftergymnasiala studier. Dock kan sådana betyg vara ett sätt att styrka Reell kompetens och därmed bli behörig. Men du får inga mer poäng i urvalet och rangordningen.

Måste jag skriva ett personligt brev i min ansökan och berätta mer om mig själv? Det kan vara trevligt, men det är inget som vi får använda som en del i bedömningen, varken för att bli behörig, eller för att på poäng i urvalet. Så det finns inget sådant krav. När du väl har skapat en ansökan, kan du även söka andra utbildningar hos oss, och ange prioritetsordning. Men du behöver ladda upp dokument bara en gång.

Om behörighet

Man kan bli behörig på två sätt. Antingen har man gymnasieutbildning och betyg i vissa kurser som krävs. Har man inte det, kan man ändå bli behörig, på s.k. Reell kompetens. Det innebär att du har gjort något annat i livet som kan likställas med det kunskaper man får via gymnasiebetyg. Oftast gäller det arbetslivserfarenhet, men det kan även vara betyg eller examen från någon annan utbildning. Vi gör den bedömningen och föreslår det för ledningsgruppen, som fattar beslut om antagning.

Ifall man saknar behörighet via gymnasiestudier och betyg så har man tid på sig att komplettera sina betyg alternativt kan man åberopa reell kompetens och motivera hur man anser att det kompenserar det man saknar från de formella behörighetskraven. Utöver det har vi en möjlighet att anta en mindre kvot sökande som inte är behöriga på något av sätten, men som vi bedömer ändå har en möjlighet att klara av utbildningen. Den bedömningen gör vår ledningsgrupp efter förslag från oss. För övrigt, om du inte är behörig, så kan du inte bli antagen och du får besked om det.

”Behörig” innebär att man kan bli antagen. Är man inte behörig, kan man inte bli antagen. Behörighet är alltså ”Ja” eller ”Nej”. När vi sedan har en lista med många behöriga sökande (fler än antalet platser) då måste vi göra ett ”urval”. Urval är en slags rangordning av alla behöriga sökande. Och här har vi då fler kriterier att bedöma, som ger lite olika poäng. Det kan skilja mellan utbildningarna.

Om Särskilda prov

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, kan särskilt prov vara en urvalsgrund. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordning och det ökar chansen till antagning. Provens utformning varierar mellan utbildningarna. Man kan normalt inte förbereda sig till proven på något sätt om vi t.ex. testar läsförståelse eller engelska. Ingår prov i matematik, kan man eventuellt repetera gymnasiematematik. Ingår Excel, kan man träna på grunder i Excel.

Den som inte deltar i proven är fortfarande sökande och är du behörig, kan du fortfarande bli antagen. Dock minskar ju chanserna rejält om du som sökande inte tar chansen att skaffa dig viktiga poäng i konkurrensen med andra sökande. I vissa utbildningar är prov enda chansen att skaffa poäng, i andra kan proven stå för t.ex. 80 av 100 möjliga poäng.

Om Urval

”Behörig” innebär att man kan bli antagen. Är man inte behörig, kan man inte bli antagen. Behörighet är alltså ”Ja” eller ”Nej”. När vi sedan har en lista med många behöriga sökande (fler än antalet platser) då måste vi göra ett ”urval”. Urval är en slags rangordning av alla behöriga sökande. Och här har vi då fler kriterier att bedöma, som ger lite olika poäng. Det kan skilja mellan utbildningarna.

För att blir behörig krävs gymnasieutbildning eller motsvarande, förvärvat på annat sätt. Men i själva urvalet ger inte betygen några poäng. För att blir behörig, kan arbetslivserfarenhet vara ett sätt att styrka sina kunskaper och behörighet. Men erfarenheterna ger inga poäng i urvalet.

Vi har inga intervjuer med i urvalet. Inom YH får man inte använda sådana personliga och subjektiva instrument som ett led i urvalet. Därför gör vi inte heller några intervjuer.

Samtliga de regler som anges ovan om behörighet och urval är generella för alla utbildningsanordnare som har YH-utbildningar. Det är samma regler som gäller. Det som kan skilja åt är dels vilka särskilda behörighetskrav som gäller (utöver allmän behörighet), dels vilka kriterier som används vid urvalet.

Om antagning och reservplats

Om du har blivit reserv, kan du bli erbjuden en plats senare, egentligen när som helst någon vecka efter antagning, fram till utbildningens start. Det händer till och med att vi tar studenter någon vecka efter att utbildningen har startat, för att fylla platser som eventuellt blir tomma om någon inte dyker upp vid utbildningsstart. Hur chanserna är att komma in som reserv är omöjligt att svara på, det beror på vilka beslut de först antagna gör. Men normalt är det flera reserver som får chansen.

Hur många poäng som krävs för att bli antagen, skiljer väldigt mycket mellan de skilda utbildningarna. Allmänt kan sägas att till de mest populära utbildningarna måste du delta i proven för att ha en chans. Vill du veta vilka utbildningar som är ”svåra” respektive inte, så kontakta oss med en fråga via e-post.

Hur många sökande vi har, skiljer sig också väldigt mycket mellan utbildningarna. Till vissa utbildningar har vi flera hundra sökande, till andra har vi kanske bara så att det precis fyller klassen. De flesta utbildningar har 30-35 utbildningsplatser. Hur söktrycket brukar se ut kan då få veta om du hör av dig via e-post till oss.

 Om utbildningsstart

Alla YH-utbildningar berättigar till studiemedel. Det är dock du själv som får sköta det. Vi är inte inblandade annat än att vi anger vilka som startar utbildningen och senare intygar att du följer utbildningstakten. Du kommer att få information från oss om vilka studietider och poäng som du ska ange i din ansökan till CSN.

Alla YH-utbildning är gratis. Det finns inga kursavgifter. Däremot måste du själv köpa din kurslitteratur. Du måste också själv ha en dator. Vill du ha en LIA-plats på en annan ort och därmed får ökade kostnader, får du lösa det själv.

När utbildningen sedan startar har vi normalt har vi tre dagar lektionsbunden tid per vecka (i snitt). Under LIA-perioder (praktik) är du dock på en arbetsplats på heltid.

Din LIA-period kan du förlägga till vilken ort som helst,  så länge du får arbetsuppgifter som stämmer med målen i kursplanen (utbildningens inriktning) och det finns en utsedd handledare som vet vad LIA innebär. Den geografiska platsen har då ingen betydelse.

Det är vårt ansvar att du har en LIA-plats, men det är du som får göra jobbet, ta kontakt, presentera dig, sälja in dig. Vi ger dig stöd i hur man bör gå till väga, coaching under processen, tips på företag, listor med tidigare LIA-handledare etc. Vi har ett nätverk av företag som har sagt sig villiga att ta emot studenter, men saker och ting kan förändras i företagen. Det finns inga ”färdiga” platser som väntar på just dig. Företagen vill också utan undantag att studenterna själva ska kunna ta kontakt.